Biến tần Schneider

Biến tần ATV630

 • ATV630C11N4F

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C13N4

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C13N4F

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C16N4

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C16N4F

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C20N4F

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C22N4

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

 • ATV630C25N4

  ATV630 là bộ biến tần IP 21, cho Động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha
  – Loại gắn tường IP 21 / UL Loại 1 từ 0,75 đến 315 kW / 1 đến 500 HP.
  – Loại đứng sàn IP 21 và IP 54 từ 110 đến 315 kW

Theme Settings