Biến tần Schneider

Biến tần ATV680

 • ATV680C11Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C13Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C16Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C20Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C25Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C31Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C35Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

 • ATV680C40Q4X1

  ATV630 là bộ biến tần IP23, dùng cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha, dải công suất rộng từ 100 kW đến 800 kW, 3P, 380 – 415 VAC

Theme Settings